Nitrooční čočky

blokující modré světlo -- ano, či ne?

Implantace nitroočních čoček při operaci šedého zákalu je dnes nejčastějším způsobem operace tohoto onemocnění. Jen v sousedním Německu je prováděno ročně více než 600 000 těchto operačních zákroků. Radost z výsledků operace kazí jak operujícím, tak zvláště operovaným pacientům častější následný výskyt nebo progrese senilních makulárních degenerací (SMD).
Příčina je spatřována v toxickém účinku krátkovlnné, zvláště ultrafialové části světelného spektra, na kterou jsou buněčné elementy stárnoucí sítnice citlivější. Stárnoucí oko se před škodlivým účinkem těchto paprsků na sítnici fyziologicky brání úbytkem lipofuscinu v retinálním pigmentovém epitelu a ztrátou čirosti čočky, která se stává nažloutlou, šedavou až nahnědlou. Tvorba šedého zákalu je tedy jakýmsi ochranným mechanismem bránícím sítnici před agresivním účinkem modrého světla.
Snaha ochránit sítnici před progresivní SMD vedla operující k implantaci nažloutlých nitroočních čoček filtrujících škodlivou ultrafialovou část spektra. Chrání však nitrooční čočka filtrující modré světlo skutečně před progresí SMD? Nepřináší pacientovi narušení jeho každodenního rytmu?
V podstatě existují dva druhy fototoxicity: modrozelená (Noellův typ) a UV-modrá fototoxicita (Hamův typ). První (450--550 nm) hraje důležitou roli ve fotopickém i skotopickém vidění. Leží uprostřed oblasti světla viditelného pro člověka a jeho vyloučení může nepříznivě ovlivnit optické vnímání. Ultrafialové světlo se na fototoxicitě podílí ze 67?%, fialové z 18% a modré ze 14%. Je tedy sporné, jaký význam má vyřazení modré složky světla. Nitrooční čočky s modrým filtrem zajišťují o 40?% větší fotoprotekci než nitrooční čočky čiré, ale o 50?% menší než sluneční brýle a dokonce o 20% menší než lehce nažloutlé přirozené čočky 53letého člověka. Tato čočka však nechrání před vznikem SMD. Transmise světla čočkou sice v tomto věku klesá, incidence SMD však v 60 letech života pomalu a v dalších desetiletích dokonce drasticky vzrůstá.
Prognóze SMD byla věnována studie ARED (Age Related Eye Disease Study), při níž bylo po dobu více než 9 let sledováno 8 000 očí s čerstvou SMD. Výsledky neprokázaly statisticky významný vztah mezi operací katarakty a vznikem exsudativní SMD.
Standardní nitrooční čočky (IOL) nemají žádný vliv na skotopické vidění. Čočky IOL blokující modré světlo o hodnotě 20 D snižují skotopickou vnímavost o 14?%, čočky s hodnotou 30 D dokonce o 21?%. Modré světlo hraje důležitou roli v každodenním rytmu života. Důležitým regulátorem tohoto rytmu je neurohormon melatonin. Jasné světlo produkci tohoto hormonu snižuje, zatímco snížení intenzity světla naopak produkci melatoninu zvyšuje.
Poruchy denního rytmu jsou u starších lidí časté. Vedou k psychovegetativním poruchám, depresím i k poruchám srdečního a krevního oběhu. Fotoreceptory v sítnici jsou zvláště citlivé na krátkovlnnou část spektra (kolem 480 nm). Tyto melanopsinové receptory regulují tvorbu melatoninu. Modré světlo se na produkci melanopsinu podílí z 53%, zatímco fototoxické fialové světlo pouze z 15?%.
Komplexní systém sítnicové receptory -- melanopsin -- epifýza -- melatonin -- synchronizuje naše vnitřní vnímání času s vnějším časem. Celodenní účinek světla závisí na době trvání a délce expozice, intenzitě a vlnové délce. Zatímco někteří lékaři pacienty před modrým světlem chrání, jiní je naopak modrému světlu vystavují, např. při depresích a nespavosti. Pacienti hledí denně 20--60 minut (nejlépe ihned po probuzení) na jasný světelný zdroj. Byly prokázány příznivé účinky při expozici 10 000 luxů po dobu 30 minut nebo 2 500 luxů po dobu 2 hodin. Instalace osvětlení s větším podílem modrého světla prokázala příznivý účinek i na starší lidi v domovech důchodců. Pro pracující ve směnném provozu jsou při jízdě ráno z práce domů výhodné žluté brýle filtrující modré světlo -- stimulují totiž produkci melatoninu.
Implantace standardních čoček IOL umožňuje dostatečný přísun modrého světla, čímž příznivě ovlivňuje denní rytmus.
autor: doc. MUDr. Milan Anton, CSc., převzato z časopisu ČOO
Literatura:
Scholtz, S.: Intraokularlinsen mit oder ohne Blaulichtfilter -- wie tickt der Mensch mit blauem Licht?, DOZ 2/2008, str. 40--43