Multifokální nitrooční čočka

kdy ji použít a kdy ne

Refrakční chirurg Dr. Francesco Carones z Milána upozorňuje na to, že před aplikací multifokální nitrooční čočky (IOL) musíme věnovat mnohem více času pečlivému a podrobnému informování pacienta než vlastnímu předoperačnímu vyšetření.
Při předoperačním rozhovoru je nutné vysvětlit řadu faktorů, které mohou nepříznivě ovlivnit výsledek operace.
1. Předpokladem dobrého pooperačního vidění do dálky, do blízka a na intermediální vzdálenost bez brýlí je dosažení pooperační emetropizace. I malá zbytková refrakční vada —0,5 D redukuje vidění do dálky z 20/20 na 20/32. Rovněž při dívání do blízka si operovaný musí zvykat na kratší vzdálenost při čtení.
2. Nevhodní pro operaci jsou pacienti s vyšším astigmatismem, nepravidelným astigmatismem a pacienti se zákaly v optických prostředích.
3. Operovaný musí mít zdravou makulu, aby byl schopen kompenzovat redukci kvantity světla procházejícího multifokální nitrooční čočkou. Ne zcela funkční makula zhoršuje podstatným způsobem kvalitu vidění.
4. Intraoperativní komplikace, jako je ruptura pouzdra čočky nebo poškození zonulárního závěsu, zpochybňují dobrý výsledek operace kvůli možné decentraci čočky.
5. Binokularita je důležitá. Implantace čočky do druhého oka vede často k eliminaci obtíží po první operaci.

Velmi důležitým faktorem je pacientova osobnost, jeho zvyky, způsob života, koníčky a zvláště jeho představa o výsledném vidění po operaci.
1. Ideální je pacient silně motivovaný, který potřebuje dobře vidět bez brýlí. Snáze se adaptuje na možné pooperační obtíže, jako je halo a glare.
2. Pacienta je nutno upozornit na to, že operace jej nemusí vždy zcela zbavit závislosti na brýlích. Realističtější je očekávání snížené potřeby brýlové korekce.
3. Více bývají po operaci spokojeni pacienti se sníženým předoperačním viděním. Starší pacienti a pacienti s kataraktou mívají realističtější představu o výsledku operace než mladší pacienti.
4. Opatrnost je na místě u řidičů, zvláště u těch, kteří jezdí především v noci, dále u lidí pracujících u počítačů a u perfekcionistů a hyperkritických lidí.
5. Méně vhodnými adepty na aplikaci multifokální nitrooční čočky jsou lidé spokojení s multifokálními brýlemi a s korekcí typu monovision. Intraokulární multifokalita je zřejmě obtížná a vyžaduje novou adaptaci, zvláště na intermediální vzdálenosti.

Dr. Carones uzavírá svoji publikaci konstatováním, že nejdůležitější roli v procesu přizpůsobení se aplikované nitrooční multifokální čočce hraje nepředvídatelný, individuální neurální adaptační proces.

převzato z časopisu ČOO
Literatura:
Cimberla, M.: Surgeon offers advice on how to select patients for multifocal IOLs, Ocular Surgery News 18/7, July 2007, str. 16—17